Malaria

Malaria förekommer i tropiska områden runt om i världen. Sjukdomen orsakas av en parasit som sprids av myggor av släktet Anopheles. Myggorna trivs i låglänta, varma och fuktiga områden. De är ljudlösa och kommer fram i skymning, så störst risk för smitta finns kvälls- och nattetid.

Störst risk för malaria finns i Afrika, men sjukdomen förekommer även i Sydostasien och Syd- och Mellanamerika. Förekomsten av malaria varierar mycket inom olika delar av ett land med generellt lägre risk i städer och på höjder över 1500-2000 meter över havet.

Inkubationstiden, tiden från smitta till sjukdom, kan variera mellan en till fyra veckor. Ibland dock betydligt längre tid vilket man skall ha i åtanke om man insjuknar månaderna efter hemkomsten från malariaområden. Det är därför viktigt att snabbt söka sjukvård vid oklar feber. Blodprov kan då påvisa om du har malaria.

Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber och frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående. I riktigt allvarliga fall tillkommer svåra diarréer, medvetslöshet och chock. Symtom vid övriga former av malaria är regelbundna kortvariga febertoppar och kraftiga svettningar med perioder av feberfrihet. Man kan känna sig på bättringsvägen då febern plötsligt slår till igen och man försämras. Gravida kvinnor riskerar att drabbas svårare av malariasjukdom och avråds därför från resor till områden med hög malariarisk.

Förebyggande behandling mot malaria

Behandling för att förebygga malaria ges i tablettform och skrivs på e-recept efter individuell bedömning. Resmål, vistelsetid, om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, tidigare perioder av nedstämdhet och andra sjukdomar spelar roll för val av preparat.

Det är mycket viktigt att du tar läkemedlet enligt ordination, vilket ofta innebär medicinering före, under och efter en resa till malariaområde.

Ingen malariabehandling ger 100% skydd. Du måste fortfarande vara observant på eventuella sjukdomssymtom. Använd endast malariatabletter som är utskrivna i Sverige.

Andra viktiga åtgärder för att skydda sig mot smitta;

– Skydda dig mot myggstick genom att klä dig långärmat och med långa byxben, särskilt kvällstid.

– Använd myggmedel som ska appliceras var 4:e till var 8:e timme beroende på preparat för att upprätthålla god skyddseffekt.

-Använd myggnät med impregnering. Observera att nätets impregnering har en viss hållbarhetstid.

-Luftkonditionering och myggnät för dörrar och fönster minskar, men utesluter inte smittrisk.

OBS! Malaria kan spridas genom blodtransfusion. Efter vistelse i tropikerna ska blodgivare vänta 6 månader innan de kan lämna blod igen. Den som en gång haft malaria kan inte bli eller vara blodgivare.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar