Rabiesvaccin

Rabies orsakas av ett virus som kan infektera däggdjur och spridas vidare till människan. Vanligast är att hundar är smittbärare, men alla däggdjur inklusive fladdermöss kan bära smittan. Viruset överförs via bett eller om saliv från ett smittat djur kommer in via ett sår.

Rabies symptom

De första sjukdomssymtomen kan vara lindrigare, som feber och huvudvärk samt smärta eller känselrubbning vid bettstället. Viruset sprids sedan via nervbanor upp till hjärnan och kan orsaka förvirring, aggressivitet, förlamningar och kramper vid sväljning. Oviljan att svälja vatten har gjort att sjukdomen ibland har kallats för vattuskräck. Om en smittad har utvecklat symtom så är sjukdomen nästan alltid dödlig. Tiden från smitta till sjukdomssymtom kan variera från någon vecka till månader eller till och med år. Bett centralt på kroppen där nervförsörjningen är god, som till exempel i ansiktet, kan ge ett snabbare sjukdomsförlopp än bett i exempelvis ett ben. Tidig behandling kan hindra smittan från att bryta ut.

Risk för rabies finns i många områden runt om  i världen. Smittan förekommer bland annat i Östeuropa, Afrika, Asien (med undantag av Japan), Syd- och Centralamerika.

Vaccination mot rabies

Vaccination rekommenderas till personer som skall arbeta utomlands med djurvård, i naturvårdsprojekt eller i sjukvården. Även för barn som skall vistas längre tid i riskområden  kan man överväga vaccination. Behovet av vaccination är större om man vistas i områden där det är långt till fungerande sjukvård. Grundvaccinationen består av två doser vaccin som ges i överarmens muskel med minst en veckas mellanrum. För optimalt skydd bör helst två veckor passera efter dos två. Skulle man ha otur att råka ut för bett skall man alltid uppsöka sjukvård omedelbart för behandling, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det är också viktigt att undvika kontakter med djur på utlandsresan så långt det är möjligt även om man är vaccinerad. Det är viktigt att såret rengörs noggrant omedelbart om man blir biten av ett djur.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar