Tyfoidvaccin

Tyfoid ger en svår feber med allmänpåverkan och risk för blodförgiftning. Vanliga symtom förutom feber är muskel- och huvudvärk, förstoppning följt av diarré, röda hudutslag, medvetandesänkning eller förvirring. Inkubationstiden, d.v.s tiden från smitta till sjukdomssymtom, är 10 till 14 dagar. Dödligheten i sjukdomen är 10-20% om inte den drabbade får behandling med antibiotika. Sjukdomen orsakas av bakterien Salmonella typhi som utsöndras med avföringen från smittade personer. Bakterien förekommer i förorenat vatten och livsmedel och smitta kan ske både från mat och vatten och direkt från människa till människa.

Det krävs bara en låg andel bakterier för att en person skall bli smittad och efter att man har tillfrisknat kan man, om man inte fått behandling för sjukdomen, fortfarande vara bärare under lång tid och riskera att smitta andra. För några århundraden sedan var tyfoidfeber vanligt även i Sverige, men i takt med att levnadsstandarden har förbättrats har sjukdomen nästan försvunnit i vårt land. De fall som förekommer brukar i allmänhet ha blivit smittade på utlandsresor. Vanligast är att man smittats i Indien, Bangladesh eller länder i Mellanöstern.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination kan rekommenderas till resenärer som skall vistas i Afrika, Sydamerika eller Asien en längre tid eller om man skall leva under enklare förhållanden med förväntat sämre livsmedelsstandard. Även om man har vaccinerat sig är det viktigt med förebyggande åtgärder som att dricka vatten från flaska, ha noggrann handhygien och se till att mat är ordentligt tillagad och upphettad.

Tillgängliga vaccin

Det effektivaste vaccinetär kapslar som man sväljer. Vaccinationen skall påbörjas senast 3 veckor innan  avresan. Det är ett levande försvagat vaccin och kan ges från 5 års ålder.  Man har därefter ca 3 års skydd mot sjukdomen. Vid tidsbrist eller tillstånd som sänker immunförsvaret och gör att kapslarna är olämpliga kan man istället ge en intramuskulär injektion med tyfoidvaccin. Injektionen ger också ca 3 års skydd.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar